Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 01/03/2019

Phạm vi quy hoạch

Theo quyết định, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ huyện Đức Thọ, với tổng diện tích đất tự nhiên là 20.348,96 ha. Phía bắc huyện giáp huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; phía nam giáp huyện Vũ Quang; phía đông giáp huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh; phía tây giáp huyện Hương Sơn và một phần huyện Vũ Quang.

Tính chất vùng

Huyện Đức Thọ là vùng huyện có tính chất đa ngành, phát triển mạnh dựa trên nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… đồng bộ về cơ cấu, chức năng, hạ tầng kỹ thuật. Huyện là vùng có vị thế kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời huyện là vùng kinh tế xanh, phát triển bền vững phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh.

Các dự báo phát triển vùng

Về kinh tế, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm vào năm 2025 và 16%/năm 2035. Cơ cấu kinh tế vào năm 2025 dự báo gồm: nông nghiệp chiếm 15-16%, công nghiệp – TTCN – XD chiếm 40%; thương mại – dịch vụ chiếm 45%. Đến năm 2035, dự báo cơ cấu kinh tế gồm: nông nghiệp 11-12%; công nghiệp – TTCN – XD chiếm 42%; thương mại – dịch vụ chiếm 46%.

Về dân số, dự báo đến năm 2025 tổng dân số toàn huyện khoảng 119.400 người, trong đó dân số đô thị đạt 24.750 người. Đến năm 2035, dự báo dân số toàn huyện đạt khoảng 134.500 người; trong đó dân số đô thị khoảng 31.000 người, dân số nông thôn khoảng 103.400 người.

Về đất đai, dự báo đến năm 2025 diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 1.621 ha, bình quân khoảng 650 m2/người; đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn khoảng 1.893 ha, bình quân khoảng 200 m2/người.

Đến năm 2035 dự báo đất xây dựng đô thị khoảng 2133 ha; bình quân khoảng 680 m2/người; trong đó bình quân đất đân dụng khoảng 70 m2/người; đất xây dựng điểm dân cư nông thôn khoảng 2275 ha, bình quân khoảng 220 m2/người.

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ ở dưới đây:

    – Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Đức Thọ.